Způsob platby

Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s případnými náklady spojenými s dodáním zboží z Kupní smlouvy (dále společně jen jako „Kupní cena“) je Kupující povinen uhradit jedním z následujících způsobů:

 

 Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce.