Reklamace


Odstoupení od Kupní smlouvy 
Odstoupení od Kupní smlouvy Obchodních podmínek se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu článku II. Obchodních podmínek obchodní korporace U.S.Market & Buy s.r.o. Je-li Kupující spotřebitelem:

Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit za písemně sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.


Práva z vadného plnění 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 a násl. Občanského zákoníku). 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá. 
Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení Kupní ceny v plné výši. Shora uvedené ustanovení Obchodních podmínek se nepoužijí v případě, že je zboží prodávané se slevou s ohledem na vadu, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání, kterou mělo zboží při převzetí Kupujícím nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. 
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, a to v případě, že to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 
Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. 
V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Svou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Neučiní-li Kupující svou volbu včas, má práva jako u nepodstatného porušení Kupní smlouvy. 
Podstatné je takové porušení Kupní smlouvy, o němž strana porušující tuto již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
U vady, která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Kupní ceny. 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z Kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy. 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
Neoznámí-li Kupující vadu včas, pozbývá právo od Kupní smlouvy odstoupit. 
Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese U.S. Market & Buy s.r.o., Nevratice 67, 50801 Nevratice. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně však do výše ceny zboží. 

Formulář pro reklamační řízení ke stažení ZDE.