Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní korporace

U.S.Market& Buy s.r.o., IČ: 03838811, DIČ: CZ03838811, se sídlem Ptáčov 48, 67401 Třebíč,
zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86938 (dále jen „Prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (dále jen „Obchodní podmínky").

I.
Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a třetí osobou (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové adrese <www.market-buy.cz> (dále jen „Internetový obchod"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupní smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Kupní smlouvě. 
Další, zejména kontaktní údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny v Internetovém obchodě v sekci „Kontakty“. 
Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží Prodávajícího umístěné v Internetovém obchodu. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami. 
Prodávající může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o změně Obchodních podmínek ve svém Internetovém obchodě. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.
Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího a veškeré právní vztahy založené tímto závazkovým vztahem se vždy řídí právem České republiky, zejména pak uzavřenou Smlouvou, Obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), je-li smluvní stranou spotřebitel. Není-li však Kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se Zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak a užijí se ustanovení Občanského zákoníku. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se zavazují Prodávající a Kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky.

II.
Definice pojmů
1. Prodávajícím se rozumí osoba (v tomto případě obchodní korporace U.S.Market& Buy s.r.o.), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává zboží Kupujícímu nabízené v Internetovém obchodě nebo poskytuje služby.
2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která kupuje zboží od Prodávajícího na základě Kupní smlouvy. Kupujícím může být jednak spotřebitel nebo podnikatel.
3. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.
4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
5. Smlouva je dohoda mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží Kupujícímu a Kupující se zavazuje uhradit stanovenou kupní cenu zboží.
6. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v Internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.market-buy.cz.
7. Rozpor s Kupní smlouvou – zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou.

III.
Uzavření Kupní smlouvy, cena zboží a platební podmínky, přeprava a dodání 
V Internetovém obchodu je nabízeno zboží Prodávajícího, tj. zejména oblečení a módní doplňky, a to včetně informace o ceně zboží, případně o dalších vlastnostech. Ceny Prodávajícím nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, balného a manipulačních poplatků. K ceně zboží je připočítáváno přepravné dle následujícího odstavce tohoto článku. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
K ceně zboží je Prodávajícím připočítáváno přepravné. Prodávající umožňuje osobní odběr zboží na adrese:U.S. Market & Buy s.r.o., Ptáčov 48, 67401 Třebíč, nebo doručení prostřednictvím kurýrní služby. Zboží, které nelze odeslat v jedné zásilce (např. z důvodu objemnosti, nadměrné váhy, stavu zásob apod.) je Prodávajícím rozděleno do více zásilek, z nichž každá je účtována dle tarifu zvoleného způsobu odběru. O nutnosti takového postupu informuje Prodávající Kupujícího před odesláním zásilky e-mailem nebo telefonicky. Pokud Kupující s takovým postupem nesouhlasí, má možnost zvolit jiný druh přepravy či odběru. 
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží z Kupní smlouvy uvedené v Internetovém obchodě platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky. V případě doručování mimo území České republiky je Kupující vždy individuálně kontaktován za účelem dohody o způsobu doručení, a přepravné je účtováno dle tarifu zvolené přepravní společnosti. 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám. 
Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:

Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v Objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou Objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání zboží.
Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací), jejíž potvrzení, je-li Kupující spotřebitelem, je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího, nebo poštou na adresu Kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní.
Po odeslání akceptace Objednávky Kupující bez jakýchkoli výhrad přijímá všechna usnatovení těchto Obchodních podmínek, a to ve znění, které je platné v den odeslání Objednávky. Tímto přijímá i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání Objednávky, včetně přepravného a poštovného, nebylo-li dohodnuto jinak.
Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím bude probíhat formou emailové komunikace.
Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Obchdoních podmínek a s těmito souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí Kupní smlouvy a jsou přístupné na webových stránkách www.market-buy.cz.
Kupní smlouva uzavřená podle předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek se ruší v případě, že Prodávající do jednoho pracovního dne od uzavření Kupní smlouvy informuje Kupujícího o tom, že zakoupené zboží již nemá na skladě. 
Kupní cena Prodávajícím nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, balného a manipulačních poplatků a jsou uvedeny u jednotlivého zboží na webových stránkách www.market-buy.cz. K ceně zboží je připočítáváno přepravné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodu.
Kupní cena je v případě osobního odběru zboží nebo při odběru zboží na dobírku splatná při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby je Kupující povinen Kupní cenu uhradit nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který mu je sdělen Prodávajícím v potvrzení objednávky. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn v okamžiku připsání Kupní ceny na účet Prodávajícího. 
Prodávající je oprávněn požadovat úhradu Kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu, a to zejména v případě, že Kupující dodatečně nepotvrdí Objednávku. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
Prodávající může požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy. V takovém případě o tom bude Kupující informován před potvrzením Objednávky.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží z Kupní smlouvy. 
Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s případnými náklady spojenými s dodáním zboží z Kupní smlouvy (dále společně jen jako „Kupní cena“) je Kupující povinen uhradit jedním z následujících způsobů:

 

 

Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej s na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce.
Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, určí způsob dodání zboží z Kupní smlouvy Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. 
Kupující je, v případě dodání zboží na místo jím určené v Objednávce, povinen převzít zboží z Kupní smlouvy při dodání. Pokud Kupující zboží z Kupní smlouvy při dodání nepřevezme, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně do výše ceny zboží. Dále je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího doručováno opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené. 
Při převzetí zboží od přepravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit přepravci. Kupující není povinen zboží od přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere Prodávající zřetel.
Prodávající dodává zboží označené v Internetovém obchodě jako „Zboží skladem“ ve lhůtě 2 – 5 dní při platbě v hotovosti na dobírku nebo od připsání Kupní ceny na účet Prodávajícího při platbě bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího. Při platbě bezhotovostním převodem je toto zboží k vyzvednutí na adrese Prodávajícího okamžitě po potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Ostatní zboží je dodáváno ve lhůtě 15-25 dní od potvrzení objednávky Prodávajícím, nejčastěji v lhůtě 21 dní. Pokud Kupující dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek Prodávajícím garantovaných lhůtách zboží ne vlastní vinou neobdrží, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.
Žádný z uvedených termínů dodání nelze brát jako fixní termín ve smyslu § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán. 

IV.
Odstoupení od Kupní smlouvy
Tento článek IV. Odstoupení od Kupní smlouvy Obchodních podmínek se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu článku II. těchto Obchodních podmínek. Je-li Kupující spotřebitelem:

Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit za písemně sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.

V.
Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 a násl. Občanského zákoníku). 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá.
Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení Kupní ceny v plné výši. Shora uvedené ustanovení Obchodních podmínek se nepoužijí v případě, že je zboží prodávané se slevou s ohledem na vadu, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání, kterou mělo zboží při převzetí Kupujícím nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, a to v případě, že to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. Za okamžik odstoupení od Kupní smlouvy se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Svou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Neučiní-li Kupující svou volbu včas, má práva jako u nepodstatného porušení Kupní smlouvy.
Podstatné je takové porušení Kupní smlouvy, o němž strana porušující tuto již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení Kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z Kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Kupní smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
Neoznámí-li Kupující vadu včas, pozbývá právo od Kupní smlouvy odstoupit.
Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho provozovny U.S. Market & Buy s.r.o., Ptáčov 48, 67401 Třebíč. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) denně, maximálně však do výše ceny zboží. 

VI.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Programové vybavení a další součásti tvořící Internetový obchod jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod. Přístup a užití Internetového obchodu ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný. 
Kupující není oprávněn při používání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho určením. 
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. 
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.  

VII.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše jen jako „Osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
Kupující je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího. 
V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. V případě stížnosti je Kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci. 
Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5. 10. 2015 

V Třebíči dne 5.10.2015

 

Formulář pro reklamační řízení ke stažení ZDE.